Aquis Querquennis

Aviso Legal - AquisQuerquennis 3D

Aviso Legal

1.- Aviso e información legal

Este aviso e información legal (en diante, o ‘Aviso Legal’) regula o uso do servizo de Internet www.aquisquerquennis.es (en diante o ‘sitio web’) que a Deputación Provincial de Ourense pon a disposición dos usuarios de Internet. A Deputación Provincial de Ourense, con CIF número P-3200000-B, ten o seu domicilio na Rúa Progreso 32, 32003 Ourense.

2.- Obxecto

A través do sitio web, a Deputación Provincial de Ourense facilita aos usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos á súa disposición pola Deputación Provincial de Ourense, ou por terceiros.

3.- Condicións de uso e aceptación

O acceso e utilización deste sitio web atribúe a condición de usuario, e implica por parte dos usuarios a plena aceptación destas condicións de uso, así como aquelas particulares que se establezan para determinados servizos que complementarán a estas, comprometéndose a utilizar o sitio web e os servizos de conformidade coa lei, este Aviso Legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos e instrucións postos no seu coñecemento, así como a moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. As páxinas de www.depourense.es poden ser visitadas libremente polos usuarios, excluíndo aquelas que se atopan en áreas pechadas, ou que esixen a inscrición nun rexistro de usuarios, o que implica cubrir o correspondente rexistro de usuario, que se efectuará na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas condicións particulares que o regulen. Toda a información que facilite o usuario a través dos servizos deberá ser veraz. A estes efectos o usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique como consecuencia da utilización de determinados servizos. De igual forma, será responsabilidade do usuario manter toda a información facilitada á Deputación Provincial de Ourense permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, á situación real do usuario, non sendo responsable Deputación Provincial de Ourense, dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola información que facilite. Para ese efecto, o usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático (‘hacking’) de Deputación Provincial de Ourense, doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software). En particular, e a título meramente orientativo, non exhaustivo, o usuario comprométese a non transmitir, difundir ou pór a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que: De calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos tratados internacionais e no resto da lexislación. Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas, ou en xeral, contrarias á lei, á moral, e bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública. Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición. Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública. Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor. Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico. Sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extemporáneo, de forma que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante. Se atope protexido por calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o usuario obteña previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar. Viole os segredos empresariais de terceiros sexa contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas. De calquera xeito menoscabe o crédito de Deputación Provincial de Ourense, ou de terceiros. Infrinxa a normativa sobre segredo das comunicacións. Constitúa, se é o caso, publicidade ilícita, enganosa ou desleal e, en xeral, que constitúa competencia desleal. Incorpore virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software) de Deputación Provincial de Ourense, ou terceiros, ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados nos ditos equipos informáticos. Provoque polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento do servizo. Conteña etiquetas HTML diferentes daquelas expresamente autorizadas pola Deputación Provincial de Ourense. O usuario comprométese a utilizar correctamente os contidos postos á súa disposición no sitio web, entendendo por estes, sen que esta enumeración teña carácter limitativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, de conformidade coa lei, este aviso legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos, uso e instrucións posto no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública, e en particular comprométese a absterse de: Reproducir, copiar, distribuír, pór a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido. Suprimir, manipular, ou de calquera outra forma alterar o ‘copyright’ e demais datos identificativos da reserva de dereitos da Deputación Provincial de Ourense, ou dos seus titulares, das pegadas dixitais ou de calquera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento. Obter, e mesmo tentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto, ou se indicaron a este efecto nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet.

4 .- Introdución de hiperenlaces

Os usuarios, e todas aquelas persoas que teñan intención de establecer un hiperenlance entre a súa páxina web ou portal e o sitio web www.depourense.es deberán cumprir as seguintes condicións: O hiperenlace unicamente permitirá o acceso ao home-page ou páxina de inicio do sitio web, pero non poderá reproducilas de ningún xeito, non se creará un frame sobre as páxinas web do sitio web. Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas web do sitio web e os servizos fornecidos. Non se dará a entender por ningún modo que Deputación Provincial de Ourense autorizou o hiperenlace, ou que asumiu dalgunha maneira os servizos ofrecidos ou postos a disposición desde a páxina web na que se establece o hiperenlace. A excepción feita daqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace, a páxina na que se estableza o hiperenlace non conterá ningún signo distintivo, dos recoñecidos pola lexislación vixente, dos que sexa titular a Deputación Provincial de Ourense, salvo que sexa expresamente autorizado por este. A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros, nin conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral ou aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública.

5.- Propiedade industrial e intelectual

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas comerciais, logotipos, arquivos de audio e vídeo, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos son propiedade de Deputación Provincial de Ourense, ou de terceiros, e atópanse protexidos polas leis españolas e internacionais sobre propiedade industrial e intelectual. Así mesmo, e sen prexuízo do anteriormente citado, o contido do sitio web ten a consideración de programa de computador e élle de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vixente na materia. Polo feito do acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entenderse cedidos a este ningún dos dereitos de explotación que existan, ou poidan existir sobre devanditos usos máis aló dos estritamente necesario para o correcto uso do sitio web.

6.- Limitación de responsabilidade

A Deputación Provincial de Ourense, exclúe, con toda a extensión que permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a: Presenza de virus, ou a presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios. A transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso ao contido. Falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos, á defraudación da utilidade que os usuarios puideran atribuír ao sitio web e aos servizos, á falibilidad do sitio web e dos servizos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas web do sitio ou aquelas desde as que se prestan os servizos. O correcto funcionamento dos dispositivos técnicos de enlace (tales como, entre outros, banners e botóns), directorios e ferramentas de procura que permitan aos usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros. A instalación destes dispositivos técnicos ten por único obxecto facilitar aos usuarios, a procura e acceso á información, contidos e servizos dispoñibles en Internet. A calidade, licitude, fiabilidade e utilidade da información, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados. A utilización dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios, ou que poidan deberse á falta de veracidade, vixencia, exhaustividade e/ou autenticidade da información que os usuarios proporcionan a outros usuarios. Os contidos que os usuarios dos foros de debate ou listas de distribución poidan introducir, ou das opinións vertidas nestes. A Deputación Provincial de Ourense non ten obrigación de controlar, e non controla, a utilización que os usuarios fan do portal, dos servizos.

7.- Política de privacidade

Os usos e regras que a Deputación Provincial de Ourense segue en cumprimento da Lei orgánica 15/99, do 13 de decembro, Lei de protección de datos de carácter persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, son os que se expoñen no apartado de privacidade deste sitio web.

8.- Notificacións

Todas as notificacións realizadas por un usuario ou terceiro á Deputación Provincial de Ourense consideraranse eficaces sempre que se dirixan á Deputación Provincial de Ourense dalgunha das seguintes formas: Envío por correo postal á Deputación Provincial de Ourense, Rúa Progreso 32, 32003 Ourense. Envío por correo electrónico a . Se a comunicación se refire á realización de actividades ilícitas ou á infracción de dereitos de propiedade industrial ou intelectual, debe achegar documentación que acredite os feitos, así como declaración expresa da veracidade desta.

9.- Duración e suspensión dos servizos

A Deputación Provincial de Ourense resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime pertinente e, en particular, a aqueles usuarios que infrinxan o establecido neste aviso legal.

10.- Lexislación aplicable

Este aviso legal e todas as relacións que se establezan entre a Deputación Provincial de Ourense rexeranse polo establecido na lexislación española.